Skip to content

Algemene voorwaarden

Op een opdracht aan MKB Internetmakelaar zijn de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM van toepassing.

Indien gekozen wordt voor de specifieke dienstverlening van MKB Internetmakelaar via de zogenaamde deeldienst, maakt MKB Internetmakelaar van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op of in plaats van de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM, de volgende voorwaarden te hanteren.

Voorwaarden MKB Internetmakelaar

Artikel 1 – Verkoopopdracht

 1. Tussen MKB Internetmakelaar en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze via MKB Internetmakelaar heeft verstrekt.
 2. De opdracht tot dienstverlening wordt uitdrukkelijk aanvaard na succesvolle betaling van de courtage door de opdrachtgever.
 3. MKB Internetmakelaar draagt ervoor zorg dat de opdrachtgever voor het definitief geven van de opdracht is gewezen op deze voorwaarden.

Artikel 2 – De omvang en inhoud van de opdracht

1. Uit hoofde van zijn opdracht stelt MKB Internetmakelaar de volgende diensten te beschikking:

Standaard Zakelijk Pakket €449,- ex. BTW

 • Plaatsing op Funda business
 • Funda statistieken
 • Aanleveren van geïnteresseerden middels e-mail
 • Toesturen van een verkoop/verhuurposter
 • Aanmelding in de centrale NVM computer
 • Kadastraal onderzoek
 • Onderhandelingen
 • Meest recente versie van koop/huurovereenkomst

Standaard Woning Pakket 299,- ex. BTW

Het Standaard Woning Pakket bevat het volgende: 

 • Plaatsing op Funda, Pararius.nl & Hoogveste.nl
 • Ondersteuning bij de onderhandelingen
 • Kosteloos wijzigen van tekst en foto’s
 • Blanco
 • Huur-/Koopovereenkomst
 • Wekelijks de Funda statistieken
 • Telefonische helpdesk

2. MKB Internetmakelaar voert haar opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever. Gegevens worden in geen enkel geval aan derden beschikbaar gesteld.
3. MKB Internetmakelaar is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding op andere sites dan funda.nl of mkbinternetmakelaar.nl.
4. De beoordeling van de waarde van het bedrijfsobject bestaat uit het geven van een waardeoordeel en des gevraagd een rapport daarover. Een bouwkundige keuring maakt hier geen onderdeel van uit.
5. De opdrachtgever bepaalt zelf de vraagprijs van het bedrijfspand (alleen van toepassing bij Funda Startpakket) maar is vrij om af te wijken van het advies dat MKB Internetmakelaar heeft gegeven.
6. Indien de verkoper/verhuurder er op verzoek van de koper/ huurder mee instemt dat de koopovereenkomst/ huurovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een andere partij dan MKB Internetmakelaar, dan behoort het opstellen van de koopakte/ huurovereenkomst én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van MKB Internetmakelaar.
7. Indien een andere partij dan MKB Internetmakelaar de koopakte/ huurovereenkomst opstelt, dan zal MKB Internetmakelaar de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop/huur aan zowel de opdrachtgever als de koper/ huurder toesturen. De opdracht aan MKB Internetmakelaar is daarmee afgerond en MKB Internetmakelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst/ huurovereenkomst of de gevolgen daarvan.

Artikel 3 – Courtage en eventuele andere kosten

1. De hier bovengenoemde pakketten en prijzen zijn uitgangspunt voor de dienstverlening door MKB internetmakelaar. Voor deze diensten worden geen extra courtagekosten in rekening gebracht.
2. Eventuele door de gemeente opgelegde precariobelasting komt voor rekening van de opdrachtgever.
3. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan MKB Internetmakelaar verschuldigd is.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van het bedrijfsobject door MKB Internetmakelaar en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij aan MKB Internetmakelaar heeft verleend (enkel van toepassing bij Promotiepakket en Funda businesspakket).
2. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop/verhuur van het bedrijfsobject en dat hij, als hij het bedrijfsobject niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van het bedrijfsobject is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst/ huurovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als MKB Internetmakelaar of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is MKB Internetmakelaar gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht om (potentiële) kopers/ huurders te informeren over de juridische status, bijzonderheden, de kwaliteit en de (verborgen) gebreken van het te verkopen/ verhuren bedrijfsobject.
4. De opdrachtgever is verplicht om alle uitingen met betrekking tot het bedrijfsobject, zelf te controleren. Indien nodig is de opdrachtgever verplicht deze zelf te corrigeren c.q. aan te vullen en dit te melden aan MKB Internetmakelaar. MKB Internetmakelaar is door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden indien de opdrachtgever voorafgaand aan de verkoop/verhuur, niet alle of onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het te verkopen/verhuren bedrijfsobject aan MKB Internetmakelaar en/of aan de potentiële kopers/huurders. Dit om te voorkomen dat potentiële kopers/huurders zich omtrent die punten een verkeerde voorstelling van zaken maken. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever MKB Internetmakelaar voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van MKB Internetmakelaar zal worden uitgekeerd te boven gaan.
5. De opdrachtgever is verplicht MKB Internetmakelaar direct te informeren zodra er met een koper/ huurder wilsovereenstemming is bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop/ verhuur. Er is pas sprake van overeenstemming nadat beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst/ huurovereenkomst hebben ondertekend. Zolang er geen schriftelijke koopovereenkomst/ huurovereenkomst door beide partijen is getekend, zijn partijen niet gebonden. Aan mondelinge toezeggingen van de ander kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. MKB Internetmakelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de koper/ huurder nalaat de opgestelde koopovereenkomst/ huurovereenkomst te ondertekenen. In dat geval kan de opdrachtgever de koper/ huurder schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
2. MKB Internetmakelaar is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van het handelen van de opdrachtgever in strijd met de Algemene Voorwaarden NVM.
3. De aansprakelijkheid van MKB Internetmakelaar en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan MKB Internetmakelaar verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van MKB Internetmakelaar zal worden uitgekeerd.
4. MKB Internetmakelaar aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit MKB Internetmakelaar uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
5. MKB Internetmakelaar is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
6. Opdrachtgever is gehouden, indien hij van mening is of blijft dat MKB Internetmakelaar de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dat direct schriftelijk of per e-mail aan MKB Internetmakelaar kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twee jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twee jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken. Indien de opdrachtgever dit niet doet, vervallen al zijn rechten en aanspraken door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
7. Alle bedingen in de Algemene Voorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen MKB Internetmakelaar en haar opdrachtgever(s) zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van MKB Internetmakelaar en alle personen die voor MKB Internetmakelaar werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid dan ook.

Artikel 6 – Beëindiging van de opdracht

1. Een opdracht loopt voor de periode van één jaar en eindigt door:
– Bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en de koper/ huurder over de verkoop-/huurprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht MKB Internetmakelaar zich tot het opstellen van een koopakte/ huurovereenkomst, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd.
– Intrekking door de opdrachtgever
– Teruggaaf door MKB Internetmakelaar. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden
– Verlopen van de periode van één jaar (in overleg kan periode voortijdig worden verlengd)
2. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
3. Beëindiging van de opdracht op welke wijze dan ook, heeft nimmer tot gevolg dat de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het honorarium door MKB Internetmakelaar.